ETKİ LİMAN İŞLETMELERİ DOĞALGAZ İTHALAT VE TİCARET A.Ş.

ETKİ LNG FSRU TERMİNALİ

 

Nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak artan enerji ihtiyacının karşılanmasında alternatif bir enerji kaynağı olan doğal gazın, şehirlerde gittikçe yoğunlaşan hava kirliliğine bir çözüm bulmak amacıyla 1970’lerde kullanımına başlanmıştır. Enerji talebindeki artışa paralel olarak sahip olduğu avantajlar nedeniyle kullanım oranı ve kullanım alanları giderek artan doğal gaz, Ülkemize ilk olarak 1987 yılında ithal edilmiştir.

Doğal gazın hacmi, soğutularak -163 oC’de sıvılaştırıldığında yaklaşık 600 kat küçültülmekte ve sıvı halde saklanabilmektedir. Böylece boru hatları ile taşımanın teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı mesafelere ve deniz aşırı ülkelere, gemilerle taşımaya uygun hale gelmektedir. Dünyada uluslararası ilk LNG kargosu ihracatı 1965 yılında Cezayir’den İngiltere'ye yapılmıştır. LNG üreten ve denizaşırı ihracat yapan ülkelerin sayısı 1996 yılında sadece 8 iken, günümüzde bu sayı 25’ten fazladır.

Özellikle kış döneminde pik doğal gaz tüketim talebinin 250-300 milyon m3 seviyelerine ulaştığı Ülkemizde, önümüzdeki dönemde ekonomimizin büyümesine bağlı olarak talebin de artacağı öngörülmektedir.LNG ithal eden ülkeler arasında 7. sırada bulunan Ülkemizin, önümüzdeki 10 yıllık dönemde artması kaçınılmaz görünen doğal gaz talebinin karşılanması için ilave LNG ithal etmesi gerekmektedir. LNG ithalatı için gerekli fiziki altyapıların bugünden oluşturulması, doğal gazın arz esnekliği ve arz güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır.

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz olan LNG, proses esnasında içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için boru hatları ile taşınan doğal gaza göre daha saf, kirlilik oranı düşük ve yüksek kaloriye sahip verimli bir yakıttır. LNG, enerji ihtiyacını alternatif yakıtlarla sağlayan ve yüksek yakıt tüketimine sahip tüm işletmelerde kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Ülkemizde doğal gaz arz-talep dengesinin mevsimlik, günlük ve hatta saatlik olarak kurulması, özellikle pik tüketim gün ve saatlerinde tampon görevi görebilecek LNG Terminallerinin mevcudiyetini gerekli kılmaktadır. Sadece İspanya’nın halihazırda 7 adet LNG terminali bulunmaktadır.

Ulusal doğal gaz tüketiminin önemli bir kısmı İstanbul, İzmit ve Bursa gibi büyük tüketim merkezlerinin bulunduğu Marmara Bölgesi’nde gerçekleşmektedir. Ege Bölgesi ise, doğal gaz tüketiminde ikinci sırada yer almaktadır. Doğu sınırlarından teslim alınan doğal gazın bu bölgelere ulaştırılması için boru hatları ve kompresör istasyonları vasıtasıyla yaklaşık 1.500 km. taşınması gerekmektedir. Doğal gaz iletiminde taşıma mesafesi arttığında, yatırım ve taşıma maliyetleri ile işletme kayıpları da artmaktadır. Bu nedenle, doğal gaz iletiminde ekonomik bir işletmecilik yapılabilmesi tüketim merkezlerine yakın, yeni giriş noktalarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda ETKİ Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret A.Ş. tarafından İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyü, Kızılburun Mevkii'nde, yüksek güvenlik standartlarına uygun Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama ve Gazlaştırma Terminali inşası tamamlanarak, "gemilerle ithal edilen Sıvılaştırılmış Doğal Gazın, Yüzen Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) ismi verilen gemiler ile yeniden gazlaştırılıp ulusal gaz hattına iletimi amacıyla" devreye alınmıştır.

ETKİ Yüzen LNG Terminali, artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için, bölgede kurulması planlanan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri’ne kesintisiz doğal gaz temini için yeni bir arz noktası oluşturmaktadır. Bu kapsamda Terminal lokasyonu, deniz yoluyla getirilecek LNG’nin ulusal doğal gaz iletim sistemine gazlaştırılarak gönderilebilmesi çin mükemmel bir noktadadır. ETKİ Yüzen LNG Terminali, konuya bu yönüyle yaklaşıldığında, sisteme ilave arz esnekliği kazandırmaktadır.

ETKİ Yüzen LNG Terminali, doğal gaz tüketiminde yaşanan mevsimsel dalgalanmaların karşılanmasında kritik bir rol üstlenmektedir. Özellikle pik tüketim zamanlarında Terminalden sisteme azami miktarda gaz sevkiyatı yaparak sistem basınç profilinin korunması ve doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir. İhtiyaç duyulduğunda boru hatlarına bağımlı olmadan, farklı kaynaklardan gaz tedariğine olanak sağlanmakta, depolama ve gazlaştırma kapasitelerine uygun olarak ulusal doğal gaz sistemine ilave arz imkanı oluşturulmaktadır.

ETKİ Yüzen LNG Terminali ile, boğazlarımızda yaşanan tanker trafik yoğunluğunu artırmadan, açık denizden kolayca ulaşılabilen bir bölgede, Ülkemize yeni bir doğal gaz arz noktası ve ilave doğal gaz depolama ve gazlaştırması kapasitesi kazandırılması hedeflenmektedir. ETKİ Yüzen LNG Terminali sayesinde farklı arz kaynaklarından doğal gaz ithalatına imkân tanınacak, pik tüketim günlerinde sisteme günlük ve saatlik ilave arz esnekliği yaratılacak, ulusal doğal gaz iletim şebekesine kesintisiz besleme imkânı sağlanarak hem konut ve sanayi tüketiminde hem de elektrik sektöründe arz güvenliğine katkıda bulunulacaktır.