Politikalarımız

 

 

 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Politikası

Etki Liman Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Yüzen Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Terminal İşletmeciliği doğrultusunda, misyon ve vizyonumuzdan hareketle İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Politikasının hedefleri belirlenmiş ve tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından bilinmesi sağlanarak, işbirlikçi bir yaklaşım ile ilerlemeyi,

Etki Liman kapsamı dahilinde tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın, ihtiyaç ve beklentilerini Etki Liman tarafından hazırlanan yasal ve diğer gereklilikler prosedürleri kapsamında karşılamayı,

Entegre Yönetim Sistemimizin uyum ve gereklilikleri hakkında etkili bir liderlik, sorumlu ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın farkındalığının oluşturulmasını ve periyodik olarak güncellenmesini sağlamayı,

Çalışmalarımızda ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve standartlar doğrultusunda, emniyetli, sağlıklı, çevre kirliliğine yol açmayan ve doğa ile uyumlu operasyon uygulamalarını yürütmeyi ve güncel teknolojiler kullanmayı,

Etki Liman süreçlerinde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına odaklı, ulusal ve uluslararası geçerliği olan standartlarda tanımlanmış; müşteri memnuniyetini beklentilerin üzerinde tutmak üzere, stratejik yönetim yaklaşımı sergilemeyi,

Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerinin yönetiminde; etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışılması, müşteri haklarının korunması, tüm şikâyetlerin kayıt altına alınmasını sağlayarak, şikâyet çözümü ile ilgili yapılan çalışmaların ardından elde edilen bulguların ve çözümlerin müşterimiz ile eksiksiz paylaşılması ve müşterimizin geri bildirimlerinin alınmasını sağlamayı,

Sektördeki ve Dünyadaki iyi uygulamalar dikkate alınarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standartları ile tarif edilen risk, fırsat ve tehditleri belirleyerek ölçülebilir hedeflerin oluşturulmasını; bu hedeflerin gerçekleşme durumunun Etki Liman tarafından belirlenen sıklıklarla gözden geçirilmesi ile elde edilen çıktıların, sürekli iyileştirmeler için girdiler olarak kullanılmasını sağlamayı,

Çalışanlar, tedarikçiler ve tüm paydaşlarla iç ve dış iletişimler aracılığıyla faydalı ilişkiler kurulmasını sağlamayı,

Teknolojik gelişme ve yeniliklerle çalışanların yetkinliklerinin artırılması için gerekli tüm kaynakları belirlemeyi ve ihtiyaçlar doğrultusunda temin edilmesini sağlamayı,

Organizasyonumuzun kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek durumlara karşı hazırlıklı olmasının, olası bir hizmet kesintisi durumunda önceden planlandığı ve test edildiği şekilde yanıt verilebilmesinin sağlanması için kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetimi konularında risk ve fırsatların belirlenmesini, periyodik olarak değerlendirilmesini sağlamayı,

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartların ve diğer tüm şartların yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerde tüm çalışanların görüşleri alınarak ve karar mekanizmalarına katılımlarını sağlamayı ve çalışanları olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor etmeye teşvik etmeyi,

Çevresel duyarlılığının artırılması, faaliyetlerden kaynaklı etkilerin azaltılması ve önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm paydaşların bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılması esastır. Bu kapsamda hedeflere uyum için stratejiler geliştirilmesini sağlamayı,

Etki Liman, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Politikası kapsamında, tüm faaliyetlerini yukarıda belirtilen temel çerçeve doğrultusunda yürütmeyi,

Etki Liman Üst Yönetimi, ilgili taraflarımızın, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyelerde tutabilmek, çalışanlarımızı olası kazalardan ve meslek hastalıklarından korumak, çevrenin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve Entegre Yönetim Sistemi performansını periyodik olarak gözden geçirip, sürekli iyileştirmek için her türlü kaynağı sağlamayı, tüm çalışanlarımızın katılımıyla Liman İşletmeciliği sektöründe fark yaratan, saygın ve örnek bir kuruluş olmak için çalışmayı,

Taahhüt eder.

 

2. Kaza Önleme Politikası 

Terminalin aktiviteleri, LNG kaynaklı potansiyel riskler içermektedir, bu nedenle Terminal çalışanlarının ve müşterilerinin çıkarlarını korumak için ve firmanın 
birinci ve sürekli politikası olarak aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde bir Kaza Önleme politikası oluşturulmuştur.
- FSRU dahil, emniyetli çalışma ortamı ve temiz çevre için çalışma talimatları oluşturmak.
- Sağlık ve emniyet ile ilgili bütün yasal gereklilikleri sağlamak.
-Kazaları önlemek ve korunmak için etkili metot olan olası veya olmuş kazaları araştırmak ve bunları raporlarla belirlemek.
- Bunun için yönetim tarafından desteklenen aktif ve katılımcı emniyet komiteleri oluşturmak.
- Kazaları önlemek için sağlık ve emniyet konularında personelle beraber teşhisler ve fikir alışverişleri yapmak, çalışanlarınetkin katılımlarını sağlamak.
Bu politikanın uygulanabilmesi için herkesin katılımı gerekir. Sonuç olarak bütün personel gerekli çabayı göstererek yönetimle işbirliği içinde olacak ve güvenli bir 
şekilde çalışmak için gerekli sorumlulukları alacaktır. Hiç kimse kendini ve çevresindekileri tehlikeye atacak bir eylem gerçekleştirmeyecektir.